352/2022 Foru Aginduaren bidez, Arabako Errioxako LPPren aurrerapen-dokumentua bidaltzea onartu da.

  • 27/12/2022

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatuaren abenduaren 27ko 352/2022 Foru Aginduaren bidez, Arabako Errioxako eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren berrikuspenaren aurrerapenaren dokumentua lurralde-administrazio publiko interesdunei bidaltzea xedatu da, bi hilabeteko epean beren oharrak, iradokizunak, alternatibak eta proposamenak egin ditzaten.

Halaber, dokumentazio teknikoa www.ptpriojaalavesa.eus webgunean argitaratzea xedatu da, eta dokumentua Herritarrek Parte Hartzeko Programaren ekintzen mende jartzea, prozeduraren fase horri dagokionez.

Azkenik, fase honetan, nahitaezko ingurumen-ebaluazioaren izapidetzeari ekin zaio, eta ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren irismen-dokumentuaren eskaera bidali zaio Eusko Jaurlaritzako ingurumen-organoari, hasierako dokumentu estrategikoarekin eta aurrerapenarekin batera, hiru hilabeteko epean ingurumen-azterketa estrategikoaren irismen-dokumentua egin eta jakinaraz dezan.